Chúng tôi là ai:

Our website address is: http://www.kimagic.ca.

Bạn đang ở trong khu vực Giao dịch hình ảnh có bản quyền

HỢP ĐỒNG BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh, mã Html và văn bản trên trang này (kimagic.ca) hoặc bất kỳ website nào khác có trên trang web này, là tài sản trí tuệ của Kimagic, và đã được © Canada vào năm 2008 bởi KIMAGIC Photo & Design. Không có gì từ trang web này có thể được sao chép ở bất cứ đâu, vì bất kỳ lý do gì, trong bản in hoặc trên web.

Sự tồn tại và phát triển của chúng tôi phụ thuộc vào sự đền bù công bằng cho những hình ảnh được tạo ra bằng chất xám. Xin lưu ý rằng tất cả các bức ảnh là tác phẩm nghệ thuật gốc và không thuộc phạm vi công cộng. Bạn sẽ vi phạm luật bản quyền khi sao chép chúng sang máy tính khác, truyền, xuất bản, sao chép, thay đổi hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc: đánh giá trình độ nhiếp ảnh của chúng tôi. Việc sử dụng hình ảnh của Kimagic.ca làm cơ sở cho một khái niệm hoặc hình ảnh minh họa khác là vi phạm luật bản quyền. Chúng tôi bảo vệ mạnh mẽ quyền lợi bản quyền của mình.

Bằng cách truy cập website này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận này và khẳng định bạn đã đọc toàn bộ thỏa thuận này. Lối vào trang web rõ ràng dựa trên những điều kiện này thể hiện tất cả những hiểu biết và nghĩa vụ giữa các bên theo đây. Chúng tôi đăng nhập tất cả các mục vào trang web. Để bảo đảm quyền sao chép đối với bất kỳ hình ảnh nào, hãy gửi e-mail đến: Phone: +84.5115852305 Email: lentop2020@outlook.com. Hoặc liên hệ nhanh với chúng tôi tại đây.

tuyen bo ban quyen hinh anh
Tuyên bố bản quyền hình ảnh